Alle har ret til en god skoledag

Samarbejde med hjemmet om elevens udvikling

Udviklingen af ”det hele barn”

Forældrene opfordres til at være tæt på barnets skolegang. Man kan frit følge undervisningen og tage kontakt til barnets lærer, hvis der er forhold, man ønsker at få drøftet. Skolens opgave er løbende at formidle dens vurdering af elevens udvikling til forældrene. Denne vurdering foregår på det faglige område, men også områder som trivsel, sociale færdigheder, sprog, motorik mm medtages. Parterne skal samarbejde aktivt for at fremme barnets udviklingsmuligheder bedst muligt.

Skolen gør brug af forskellige elektroniske programmer til at kortlægge undervisningsmiljøet på flere niveauer, bl.a. klassetrivsel.dk: Skole-niveau (alle elever), klasse-niveau (en gruppe eller klasse), individ-niveau (den enkelte elev)

Forældretilsynet

Det er rammerne for det tætte samarbejde og skolens ”åbne døre-politik”, som skaber potentielt gode muligheder for at forældrene kan udføre deres tilsyn med barnets skolegang.

Samtalerne

Lærerne afholder samtaler med eleverne om skolegangen, og både det faglige og det sociale gøres her til genstand for evaluering. Forud for forældresamtalerne udfylder alle elever et selv-evalueringsark (med mor og far på sidelinjen), som danner udgangspunkt for samtalen. Læreren udfylder det samme ark og vurderingen af de forskellige områder sammenlignes.

I nogle klasser afholder klasselærerne løbende, individuelle elevsamtaler. Omfanget heraf varierer fra klasse til klasse og kan også afhænge af et aktuelt behov.

Hvordan måles undervisningens resultat ?

Hedegård Friskole har traditionelt set været en karakterfri skole, og gennem årene har dette været en helt naturlig del af skolens pædagogiske virke. Men den samfundsmæssige udviklingen sker i et højt tempo, og vi er meget opmærksomme på, at vi ikke må havne i et isoleret, overbeskyttet og virkelighedsfjernt skolemiljø. Vi må forholde os til samfundet omkring os, da vi ved, vores elever skal videre herfra i det etablerede uddannelsessystem og samfundsliv i øvrigt. Her skal de kunne klare sig godt. Ændringer i det etablerede system – hvad enten de skyldes paradigmeskift eller konkrete politiske indgreb – kan således få som konsekvens, at vi må tilrette vores skole til nye krav og forventninger. Det gælder også i.f.t., hvordan vi måler undervisningens resultat.

Fortsat udvikling

Vi skal fastholde en dynamisk udvikling ved også at turde forholde os selvkritisk til de ”hellige køer”, der altid vil være i de fleste virksomheder med over 50 år på bagen. Hvad der var det rigtigste for 20 eller 30 år siden er måske ikke det rigtigste i dag. Vi skal til stadighed bevæge os mod et bedre niveau, og det betyder, at vi engang imellem må afprøve nye ting. Det har vi bl.a. gjort i.f.t. karaktergivning

I 2007/08 gennemførte vi et karakterforsøg, hvor de ældste elever (6.-8. kl.) fik karakterer for en række præstationer, ikke bare i form af et tal (sådan som de fleste nok kender karaktersystemet), men i form af en konstruktiv mundtlig/skriftlig kritik, ikke kun traditionelt på det konkrete produkt (eks. en projektopgave), men også på områder som samarbejde og fremlæggelse. Vi undersøgte bl.a. elevernes motivation og holdninger, lærernes vilje og modvilje, forældrenes ønsker mm. Evalueringen viste en næsten fuld tilslutning til at fortsætte karaktergivningen. Forsøget førte derfor til, vi indførte en permanentkarakterordning på skolen tilpasset vores skolekultur og med en ønsket progression indbygget.

Folkeskolens afgangsprøve

Vi tilbyder ikke folkeskolens afgangsprøve på Hedegård Friskole, idet vi pt. ikke har 9. kl. Dermed giver vi heller ikke afsluttende karakterer.

Undervisningen tilrettelægges således, at vi forfølger de slutmål der gælder for undervisningen i folkeskolens 9. kl. Langt de fleste af vores elever tager da også folkeskolens afgangsprøve, og det sker for det meste på en efterskole, hvor de traditionelt fortsætter, når de forlader os efter 8. kl.  

Statslige test og egne tests

Statslige test og egne test

Hedegård Friskole deltager ikke i de obligatoriske nationale test, som eleverne i folkeskolen. Ved indførslen blev det dengang politiskbesluttet,at de frie grundskoler ikke skulle omfattes.

De frie skoler har dog løbende mulighed for at bruge testmaterialet (som ”frivillige nationale test”), og det kan forekomme, at Hedegård Friskole gør det, når det indgår i en større evalueringssammenhæng på skolen. F.eks. brugte vi dele af testmaterialet som et supplement i 2018, da vi skulle evaluere skolens samlede resultat, herunder de faglige resultater.

På Hedegård Friskole foretager den enkelte lærer løbende vurderinger og evalueringer. Det kan ske som et led i opfølgningen påsin gen undervisning, hvor der f.eks. kan laves en prøve/test, som kan danne grundlag for lærerens tilrettelæggelse af videre og evt. hensyntagende eller kompenserende forløb.

Vi fastholder dog, at hverken barn eller lærer bliver bedre stillet ved at lave en statslig, standardiseret test. På vores skole har vi en målsætning om at være så tæt på det enkelte barn, at vi til hver en tid har et detaljeret kendskab til både barnets stærke som svage sider af skolegangen.

I det omfang, at vi har brug for rådgivning, og det kan naturligvis forekomme i relation til nogle lærings- og udviklingsmæssige problemstillinger, har vi en række eksterne fagpersoner, vi trækker på (læsekonsulent, talepædagog, skolepsykolog, ergoterapeut, sundhedsplejerske m.fl.).

Følg dette link for at læse om skolens karakterordning.

  • IM002000.jpg
  • IMG_9199.jpg
  • IM001984.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere