Alle har ret til en god skoledag

Skolens dagligdag

Undervisning og fag

Undervisningen på Hedegård Friskole vægter alle sider af børnenes udvikling, såvel de sociale, de boglige og de praktisk-musiske sider i et ligeligt forhold. Dagligdagen er præget af fleksibilitet og frihed til i samarbejde at gå på tværs mellem klasser og fag og veksle mellem forskellige undervisningsformer. Heri ligger – udover de pædagogiske udfordringer for en engageret personalestab – en række væsentlige værdier, som er med til at skabe en helhed i børnenes skolegang.

Lærer man mere end i Folkeskolen ?

Det vil vi lade andre om at besvare, men vi er sikre på, at man lærer mindst det samme, og at man også nogle gange lærer det på andre måder.

Vores styrke og egenart er, at vi har små klassestørrelser og at eleverne hver dag har tæt kontakt til deres lærere.

Læringsmålene efter 9. kl. er de samme, som i Folkeskolen. Vi skal ”stå mål med” Folkeskolens undervisning, men derfor kan vi godt have et andet timetal, en anden progression i et fags forløb, ligesom nogle af vores fag har andre betegnelser og andre igen er helt unikke for vores skole.

Vi lever i et samfund, hvor vi oplever en stigende grad af statslig indflydelse på, hvad børnene skal lære, samt en række kontrolforanstaltninger i forhold til, om de nu også lærer det. Hvordan placerer vi os i forhold til alt dette ?

På Hedegård Friskole er vi tæt på barnet gennem hele forløbet, og det indgående kendskab gør, at vi har god føling med barnets læringsniveau og –udbytte. Undervisningen evalueres løbende af lærerne - både individuelt og gruppevis - og selv om klasse-/gruppeundervisningen ofte holdes sammen af en fælles idé, så sørger læreren for, at der differentieres således, at eleven arbejder ud fra et individuelt læringsniveau

Skolens fagudbud

Skolen har de almindelige skolefag, som man kender fra aller skoler, dansk, matematik, biologi, historie, billedkunst, natur og teknik osv.

I indskolingen har eleverne Leg og Lær timer, som er aktiviteter, der undersøtter læringen i de andre fag, oftest dansk, matematik, sprog og idræt.

På mellemtrinnet har eleverne IT og Fællesskabets Skole. I IT lærer børnene grundlæggende færdigheder og holdninger til brug af teknologiske redskaber, herunder skolekom (elektronisk konference og mail), server (programafvikling og lagring) samt regler for god adfærd på internettet. I Fællesskabets skole arbejdet vi med elevernes sociale færdigheder såsom sprog, opførsel mm. Fra 3. kl. udvides skoleskemaet også med håndarbejde. Fra 4. kl. har eleverne sløjd, og i  5. kl. udvides med hjemkundskab.

De ældste elever har naturfag, fysik, biologi, geografi, valgfag m.fl.

Hverdagsstruktur

Skolen er som udgangspunkt årgangs- og gruppedelt, men der arbejdes en del på tværs af klasserne, og i nogle perioder af skoleåret, f.eks. i.f.m. emneuger, er det almindelige skoleskema suspenderet.

Skolens dagligdag

I de normale skoleperioder følger elever og lærere det normale skema, dog afbrudt af forskellige arrangementer som er indlagt i årsplanen, f.eks. teater, ekskursioner, udflugter, besøg i ”verden omkring os”.

 I de alternative skoleperioder gælder som regel andre arbejdsformer, andet indhold og andre og mere tværfaglige målsætninger. Enkelte fag opretholdes med selvstændige timer efter faglærernes vurdering og ønske, men ellers arbejdes der tværfagligt og ofte emnebaseret på tværs af alder og køn i de tre grupper: indskoling, mellemgruppen og storegruppen. Lærerne fastlægger selv skemaet og mødetiderne i gruppen. Eleverne har det samme timetal som i en normal uge.

Vores skole er af overskuelig størrelse sammenlignet med, hvad andre skoler ellers kan byde på. Det er vigtigt for os at fastholde dette overblik, fordi vi skal sørge for, at vi får set og snakket med alle børn, hver dag. Som barn har man ikke nemt ved at putte sig selv af vejen her, da alle kender alle, og det spottes hurtigt, hvis noget går et barn på. 

Den gode time begynder på lærerværelset ! Som på de fleste arbejdspladser betyder samarbejde meget, og her hos os betyder det alt. Vi kan ikke varetage barnets og hjemmets interesse ved blot at lukke døren og varetage undervise solo uden sammenhæng med hvad der ellers rører sig omkring barnet. Derfor arbejder vi løbende på, at dagligdagen skal være præget af godt samarbejde personalet imellem. Stemningen skal være god og samværet skal være præget af en fælles ansvarsfølelse. Vi skal i målsætning løbende udvikle en debatkultur, hvor man åbent udveksler synspunkter og erfaringer, og hvor dette er præget af et engagement, der ligger væsentligt udover, hvad man kan opleve andre steder.

 

  • F7D6D3D3-6503-4271-8979-77ECB6031868.jpeg
  • IMG_9199.jpg
  • IMG_5858.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere