Alle har ret til en god skoledag

Undervisningsmiljø

Anti-mobbe-politik ved Hedegård Friskole

Hvad forstår vi ved elev-mobning?

Den egentlige mobning kan man tale om, når enkelte børn vedvarende chikanerer en eller enkelte andre. Der kan være tale om fysisk vold, men mobning kan lige så ofte bestå i, at man søger at ”fryse” den pågældende ud, udelukke ham/hende fra gruppen, den ingen vil lege med i frikvartererne, sidde ved siden af i klassen eller lege med efter skoletiden (John Aasted Halse: Mobning) 

 • Der kan være tale om fysisk mobning (skub, spark, slag) 
 • Verbal mobning (trusler, hån)
 • Nonverbal mobning (grimasser, gestus, isolation) 

Hvad forstår vi ikke ved mobning?

Enkeltstående uoverensstemmelser eller drillerier mellem to eller flere elever. 

Hvad er Hedegård Friskoles holdning til mobning?

Vi accepterer ikke mobning af børn. Forældre og elever må acceptere dette for at kunne vælge eller fastholde tilknytning til skolens fællesskab. 

 • Eleverne skal et stykke hen ad vejen selv have mulighed for at løse småkonflikter, men støder skolens personale, eleverne eller forældrene på mobning (som defineret ovenfor) skal vi tage problemet alvorligt og hurtigst muligt handle og få problemet løst. 

Handleplan, hvis mobning finder sted

Der gribes ind, når mindst 2 lærere/pædagoger/ansatte synes, at det tenderer mobning eller ved henvendelse fra et barn eller en forælder

 • Eleverne skal trygt kunne henvende sig til en af skolens ansatte i sikkerhed om, at henvendelsen bliver taget alvorligt, og at der bliver taget hånd om problemet. Det er ikke acceptabelt at affærdige elever der henvender sig med problemer. Alle har krav på at blive taget alvorlig. 

I tilfælde af mobning eller groft drilleri griber vi ind efter følgende retningslinjer: 

 1. Der gribes ind på ”INDIVID-NIVEAU” ved enkeltstående episoder
  • Lærers/pædagogs/klasselærers uformelle samtale med offer og mobber hver for sig og/eller sammen 
  • Klassen/gruppen orienteres og inddrages i problemet efter aftale med offeret og dets forældre 
  • Indkaldelse til samtale med mobber, dennes forældre og 2 lærere. Samtalen ledes af klasselæreren/pædagogen, men der deltager altid en anden af klassens lærere/pædagoger. Der udformes et skriftligt notat, som arkiveres i elevmappen. De pågældende ansatte kan til hver en tid bede skolelederen eller rummelighedskonsulenten om at deltage. 
 2. Der gribes ind på KLASSE-/GRUPPENIVEAU ved gentagelse eller grovere tilfælde 
  • Indkaldelse til samtale med mobber, dennes forældre og 2 lærere. Samtalen ledes af klasselæreren, men der deltager altid en kollega. (lærer / rummelighedskonsulent / skoleleder / pædagog).
  • Der udformes et skriftligt notat af mødelederen, som arkiveres i elevmappen.
  • Offeret og dennes forældre orienteres løbende om, hvad vi gør. Det vurderes i den forbindelse om offeret og forældrene har brug for hjælp.
  • Opfølgningssamtale efter ca. 14 dage med offer og mobber. Disse samtaler gennemføres af samme personer. 
 3. Der gribes ind på SKOLENIVEAU ved gentagelse eller meget grove tilfælde
  • Indkaldelse af mobber og dennes forældre til samtale på skolens kontor, hvor mobber, forældre, skoleleder og klasselærer/pædagog/rummelighedskonsulent deltager 
  • Skolelederen orienterer løbende offeret og dennes forældre om, hvad vi gør. Det vurderes i den forbindelse, om offeret og forældrene har brug for hjælp
  • Mobberens forældre orienteres ligeledes løbende om såvel de aktuelle hændelser som om, hvad vi fra skolens side agter at gøre ved sagen
  • Klassen orienteres og inddrages i problemet efter samtale med offeret og dennes forældre 
  • Har intet af det ovenstående givet positivt resultat orienteres bestyrelsen og eleven bortvises på bestemt eller ubestemt tid. Ved bortvisning på ubestemt tid indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med det formål at drøfte sagens endelige udfald, herunder fastsættelse af dato og præmisser for tilbagevenden til skolen eller alternativt en opsigelse af samarbejdet med pågældende hjem om det konkrete barn/børn. 

Formidling af skolens mobbe-politik

Mobbepolitikken fremgår af skolens informationsmappe og hjemmeside. Derudover informeres der 

 • i forbindelse med skolestart 
 • løbende ved forældremøder 
 • i forbindelse med undervisningsplanlægning
 • ved aktuelle hændelser 

Ved det første forældremøde i skoleåret gennemgås klassens samværsregler og forældrene søges medinddraget med råd og holdninger til disse. Målet er at der kan udarbejdes en fælles holdning til klasens sociale spilleregler. Der arbejdes bl.a. med: 

 • samværsregler i klassen (evt. med hjælp fra skolens FSS-konsulent)
 • legeaftaler i fritiden 

Hvad gør vi for at forebygge mobning: 

1)
På alle klassetrin arbejdes med FSS-aktiviteter, evt. med hjælp fra skolens FSS-konsulent. Klasselæreren forestår dette arbejde i et omfang svarende til minimum 5 timer pr. år. Arbejdet for mellemtrinnet er dog henlagt til faget FSS. 

FSS-aktiviteterne skal kunne identificeres af klasselærerens årsplan (dansk), men klasselæreren skal tilstræbe, at indholdet løbende aktualiseres. 

Ved skoleårets afslutning afleveres en beskrivelse og vurdering af undervisningsforløbenes indhold, metode og aktualitet, herunder: 

 • en vurdering af de (evt.) fortsatte problemfelter i klassen og de opnåede resultater
 • klasselærerens aktuelle vurdering af klassens trivsel og sociale kompetencer
 • forslag til emner, klassen har brug for at arbejde videre med det efterfølgende skoleår. 

Der tilstræbes en progression gennem skoleforløbet således at indholdet vægtes på følgende måde: 

Indskoling 0.-2. kl.

 • Klasseregler, frikvartersregler, fødselsdagsaftaler, forskelligheder/ligheder, kammeratskabsbegrebet m.v. 

Mellemtrin 3.-5. kl.: 

 • FSS i P-fag: Gruppepres, lommepenge, hygiejne... 

Udskoling: 6.-8. kl.: 

 • Festaftaler, gruppepres, alkohol og kriminalitet, ”Mig og min familie” 

Obligatoriske emner på alle trin: forskelligheder, tolerance, respekt og accept, opmærksomhed på andres velvære og trivsel (fysisk som psykisk) 

2)
Trivselsundersøgelse, efterbehandling og løbende arbejde med handleplan for undervisningsmiljø – hvori elevrådet involveres aktivt 

3)
Koordinering med før-SFO, legestue og SFO gennem lærermøderne samt møder mellem skole og SFO/før-SFO/legestue 

4)
Koordinering min. hver 14. dag i lærergruppen (”Elever og klasser”) og hver 14. dag i lærerteam’ 

Anti-mobbe politik PDF Dokument
Undervisningsmiljøplan PDF Dokument
 • IMG_6121.jpg
 • IMG_5971.jpg
 • IM002000.jpg
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere